Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на.

Как написать исковое заявление в суд о взыскании алиментов на ребенка

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка в том случае, когда родители оформили развод.

В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає  розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 4. Копії паспорту – 2 екз.
 5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 7. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р.       __(підпис)__ ПІБ

Поделиться этой статьей с друзьями

FacebookTwitterPinterestStumbleUpon

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как взыскать алименты на ребенка в суде?

к ______ о взыскании алиментов на содержание.

Исковое заявление о взыскании алиментов на детей

Новый образец искового заявления о взыскании алиментов в формате PDF и DOC вы сможете скачать на странице.

Алиментные обязательства членов семьи установлены гл. 13 Семейного кодекса РФ, в частности, ст. 80 СК РФ закрепляет обязанность родителей содержать несовершеннолетних детей, а ст. 87 СК РФ закрепляет обязанность совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных и нуждающихся родителей (подробная статья про алименты для родителей, условия, размер..).

При этом СК РФ предусматривает досудебный способ уплаты законных алиментов путем заключения соответствующего соглашения. Однако на практике довольно часто используется именно судебный способ взыскания алиментов (рекомендeм к прочтению: как и куда подавать на алименты, порядок взыскания..), поскольку добровольно содержать членов своей  (в том числе и бывшей) многие отказываются.

Судебный способ взыскания алиментов осуществляется по общим правилам в судах общей юрисдикции, следует отметить, что в соответствии со ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ дела о взыскании алиментов (рекомендуем ознакомиться: раздел семейного права — алименты..) в первой инстанции рассматривается мировым судьей.

Исковое заявление о взыскании алиментов составляется в соответствии с общими требованиями к форме и содержанию, а также к пакету прилагаемых документов, предусмотренными ст. 131-132 ГПК РФ. Оплачивать государственную пошлину при подаче такого иска не нужно, поскольку п. 2 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ прямо освобождает от этой обязанности.

Мировому судье судебного участка №_______

Истец: _________________________________,

Зарегистрированный по адресу: ____________

________________________________________

Конт. тел.: ______________________________

Ответчик: ______________________________,

проживающий по адресу: __________________

________________________________________

 

 

И С К О В О Е    З А Я В Л Е Н И Е

о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей

 

Между мной, ___________________, и ответчиком, ______________________,
                                       (Ф.И.О. истца)                                                            (Ф.И.О. ответчика)

«__» _______ ____ г. был зарегистрирован брак.

«__»___________ 20__ г. в соответствии с решением суда заключенный брак был расторгнут. Помимо этого решением суда было определено, что несовершеннолетние дети: ___________ (необходимо указать Ф.И.О. и дату рождения детей) после развода будут проживать со мной. Таким образом, несовершеннолетние дети находятся на моем иждивении и я полностью обеспечиваю их материальные потребности.

            Мне известно, что ответчик постоянно работает в _______________ (указать организацию-работодателя и адрес) и имеете постоянный доход, что подтверждается копией трудовой книжки. Однако, ответчик игнорирует моё предложение заключить соглашение об уплате алиментов, а также отказывается в ином порядке исполнять обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, предусмотренную ст. 80 Семейного кодекса РФ, добровольно.

            На основании вышеизложенного и принимая во внимание ст. 81 СК РФ, ст. 333.36 НК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с (Ф.И.О. ответчика) в пользу (Ф.И.О. истца) алименты на содержание несовершеннолетних детей (Ф.И.О. и дата рождения детей) в размере одной трети (или ином размере в зависимости от количества детей) от суммы основного заработка и иных видов дохода ежемесячно с даты подачи настоящего заявления и до наступления совершеннолетия (Ф.И.О. и дата рождения детей).

 

            Приложения:

1. Копия настоящего искового заявления;

2. Копия свидетельства о рождении (предоставляется на каждого ребенка);

3. Копия решения суда о расторжении брака;

4. Копия трудовой книжки и справки о доходах (при её отсутствии следует предоставить в суд ходатайство об её истребовании у организации-работодателя);

5. Справка из ЖЭУ (подтверждающая факт проживания ребенка с истцом).

                   Истец ____________/___________                   «__» ____________20__ г.

Правила составления и подачи искового заявления на взыскание алиментов. Скачать образец иска. Актуальность 2020 года. Перечень документов.

Исковое заявление о взыскании алиментов.

Ниже представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка до 18 лет в размере 1/4 части дохода.

Результат. По данному исковому заявлению взысканы алименты за прошлый период первое обращение с исквовым заявлением (взыскание также возможно с момента подачи заявления о выдаче судебного приказа).

Помните, что в 2020 году заявление о взыскании алиментов подается в районный суд (федеральный).

О территориальной подсудности.

Исковое заявление можно подавать как по месту жителсьства истца так и ответчика.

Можно скачать вариант ворд ниже после фотографий

Тракторозаводский районный суд г. Волгограда

Истец: Муровикина Татьяна Николаевна
г. Волгоград, ул. Симбирская, дом 15, кв. 119
индекс: 400125

Ответчик: Муровикин Алексей Васильевич
г. Волгоград, ул. Симбирская, дом 15, кв. 119, индекс: 400125
ИНН:

Исковое заявление
о взыскании алиментов на ребенка

Муровикина Т.Н. и ответчик Муровикин А.В. имеют совместного несовершеннолетнего ребёнка – Муровикину Варвару Алексеевну, 10.00.2010 года рождения.
Между истцом и ответчиком семейные отношения прекращены, ответчик направил в суд заявление о расторжении брака.
Ребёнок зарегистрирован с истцом, по адресу: г. Волгоград, ул. Симбирская, дом 15, кв. 119, ответчик ребёнка не обеспечивает, материальной помощи на содержание дочери не оказывает.
Ответчик других алиментных обязательств не имеет, трудоспособен, имеет официальное место работы, точное название которого мне не известно.
Соглашения об уплате алиментов достигнуть нам не удалось.
Кроме того, ответчик сообщил о том, что не согласен с взысканием с него алиментов, в результате чего истец вынужден обратиться именно с исковым заявлением о взыскании алиментов.
Пунктом 2 статьи 80 СК РФ установлено, что в случае, если родители не содержат своих несовершеннолетних детей, средства на содержание детей до 18 лет (алименты) взыскиваются с родителей судом. В соответствии со ст. 81 СК РФ, если нет соглашения об уплате алиментов, средства на детей не достигших совершеннолетия взыскиваются судом ( на данным момент районным) ежемесячно с родителей в размере: на 1го ребенка — 1\4, на 2х детей — 1\3, на трех и более детей — 1\2 заработка и иного дохода родителя.
Ранее истец принимала меры к взысканию алиментов: 02.08.2019г. подано аналогичное исковое заявление, однако оно было возвращено в связи с тем, что данные требования надлежит заявлять в порядке искового производства. 16.08.2019 подано заявление о выдаче судебного приказа в мировой суд участка № 113 Волгоградской области, однако вынесенный судебный приказ № 2-110-13232/2019, был отменен по заявлению должника, соответствующие определение суда истец (взыскатель) не получала.
В связи с чем есть необходимость в взыскании алименты за прошлый период с 02.08.2019г.
Н основании вышеизложенного,
Прошу:

Взыскать с Муровикина Алексея Васильевича, 20.00.0000 года рождения, в пользу Муровикиной Татьяны Николаевны алименты на содержание Муровикиной Варвары Алексеевны, 10.00.2010 года рождения, в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно, начиная с 02.00.2019г.и до совершеннолетия ребёнка.
В случае неявки истца или его представителя прошу рассмотреть дело без участия последних.
Истребовать определение об отмене судебного приказа № 2-110-1191/2019 в мировом суде судебного участка № 113 Волгоградской области.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

 1. Копия св-ва о рождении Муровикиной Т.Н.;
 2. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребёнка № 338;
 3. Копия доверенности Нестеренко Д.К.
 4. копия заявления о выдаче судебного приказа с отметкой о принятии 16.08.2019г.
 5. копия искового заявление с отметкой о принятии 02.08.2019г.
 6. квитанция с отделения почты об отправке иска и приложений ответчику.

Дата подачи заявления «31»_10 2020 г. по доверенности, Нестеренко Д.К.

СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Исквое заявление о взыскании алиментов образецСкачать

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: [ АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА ] 2019 — Взыскание алиментов 2019, Заявление на алименты, образец на алименты.

Образец заявления о взыскании алиментов на ребенка (исковое и о выдаче судебного приказа), об изменении порядка взыскания и на содержание.